Parambir Singh

Convener

Ph: +91 97695 98595
convener@bitswaves.org

Bharat Dhir

Events Head

Ph: +91 84273 84030
bharatdhir@bitswaves.org

Sanyukta Jain

Chief Coordinator

Ph: +91 99909 31969
sanyukta@bitswaves.org

Kartik Lodha

Operations Head

Ph: +91 82751 45404
kratik@bitswaves.org